Asfaltering/utstyr Asfaltrelatert arbeid Belegningsstein

Hageheller

Heller

Tegl

Beleggs relatert arbeid

Asfaltering

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

AB  Asfalt
0270 OSLO
23 11 59 80  
Asfalt & Anleggservice AS
7027 Trondheim
73 98 47 00  
Asfalt og Maskinutleie A/S
5264 GARNES
55 24 40 00  
Finsrud Asfalt A/S
Myrveien 3
3057 Solbergelva
32 87 09 38
907 70 660
32 87 17 69
www.asfalt.no
Gomnes Asfalt
3530 Røyse
905 69 322  
HG Asfalt Larvik A/S
3270 Larvik
33 13 58 58  
NCC Asfalt 32 24 24 00  
Oslo Vei A/S
0561 Oslo
21 63 70 00  

Utstyr for asfaltering 

   
TS-Treprodukter AS
Dalbygdv. 10
7730 Beitstad
74 14 85 20  
     

Asfalt relatert arbeid

Avretting (høvling) 

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Kjeldaas & Sønn
3070 Sande i Vestfold
33 77 01 19  
     

Asfaltfresing

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

L. K. Asfaltfres A/S 32 78 81 29  
Norsk Asfaltfresing A/S
1400 Ski
64 86 37 10  
     

Merking av asfalt

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Oslo Asfaltmerking 415 46 415  
     

Belegningsstein

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

ASAK Miljøstein AS
Gamle Rovenvei 290
1900 Fetsund          KART
63 88 90 00
63 88 90 10
asak@asak.no
www.asak.no
http://www.asak.no
BMC
3112 Tønsberg
33 30 03 90  
Lasken Stein AS
Pindsleveien 7         KART
3221 Sandefjord   
Firma info
33 48 71 50
33 48 71 51
lasken@laskenstein.no
www.laskenstein.no
Produkt info.
Nobi-Haugland
Betongindustri A/S
5258 Blomsterdalen
55 22 61 00  
Systemblokk
3800 Bø Telemark
35 06 00 00  
Brødrene Østbye A/S
2401 Elverum      
Firma info
62 43 44 45
62 43 44 46
post@ostbye.no
www.ostbye.no
Østraadt Stein A/S
1820 Spydeberg       KART
69 83 30 60  
Aaltvedt Betong A/S
3914 Porsgrunn
35 93 09 30  

Hageheller/Frilagt

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

ASAK Miljøstein AS
Gamle Rovenvei 290
1900 Fetsund           KART
63 88 90 00
63 88 90 10
asak@asak.no
www.asak.no
http://www.asak.no
BMC
3101 Tønsberg
33 30 03 90  
Lasken Stein AS
Pindsleveien 7         KART
3221 Sandefjord   
Firma info
33 48 71 50
33 48 71 51
lasken@laskenstein.no
www.laskenstein.no
Produkt info.
Østraadt Stein A/S
1820 Spydeberg      KART
69 83 30 60  
Aaltvedt Betong A/S
3914 Porsgrunn
35 93 09 30  

Heller

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

ASAK Miljøstein AS
Gamle Rovenvei 290
1900 Fetsund            KART
63 88 90 00
63 88 90 10
asak@asak.no
www.asak.no
BMC
3101 Tønsberg
33 30 03 90  
Lasken Stein AS
Pindsleveien 7          KART
3221 Sandefjord   
Firma info
33 48 71 50
33 48 71 51
lasken@laskenstein.no
www.laskenstein.no
Produkt info.
Swerock
1820 Spydeberg
   
Brødrene Østbye A/S
2401 Elverum      
Firma info
62 43 44 45
62 43 44 46
post@ostbye.no
www.ostbye.no
Østraadt Stein A/S
1820 Spydeberg       KART
69 83 30 60  
Aaltvedt Betong A/S
3914 Porsgrunn
35 93 09 30  

Tegl

Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

Nord Stein AS
5849 Bergen
55 94 23 00  
Optiroc AS
0582 Oslo
22 88 77 00  
     

Beleggs relatert arbeid

Rengjøring

   
Firma Tlf. - Faks

E-post - web - Info.

SL-Stenlegging A/S
1536 Moss
69 27 63 40  
 

<< tilbake til DE GRØNNE SIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

*